Tablet
NLFREN

Verkoopsvoorwaarden

Verkoops- en leveringsvoorwaarden

1.

Alle overeenkomsten welke tot stand komen tussen jiayumobile ( BVBA Lila-Blue) en de Koper zijn aan de hiernavolgende verkoops- en leveringsvoorwaarden onderworpen, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking. De reeds meegedeelde of nog mee te delen algemene inkoopvoorwaarden van de Koper zijn of worden niet overeengekomen en worden door  jiayumobile ( BVBA Lila-Blue) volledig als niet bestaand beschouwd.

2.

Alle offertes zijn vrijblijvend, zowel wat de prijs als de beschikbaarheid betreft. De prijzen zijn exclusief transport- en verzekeringskosten. Indien tussen de contractdatum en levering de productiekosten stijgen, kan  jiayumobile ( BVBA Lila-Blue) deze verhoging doorrekenen. De op de site aangegeven verkoopprijzen zijn inclusief alle belastingen, maar zonder verzendkosten. De eventuele verzendkosten zijn voor de Gebruiker en worden berekend aan het einde van de bestelling, in aanvulling op de prijs van de geselecteerde producten.  jiayumobile ( BVBA Lila-Blue) kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor fouten of onjuistheden in het gebruikte omrekensysteem, noch voor een mogelijk verschil dat zou kunnen bestaan tussen het totaal geschatte bedrag van uw bestelling en het op uw rekening vermelde bedrag. We houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Wij informeren u dat in geval van publicatie, door welke oorzaak dan ook (computerstoring, menselijke fout, technische fout,...) van een onjuiste prijs, die zonder enige twijfel ongeloofwaardig is, uw bestelling zal worden geannuleerd, zelfs als deze in een eerder stadium al is bevestigd.

3.

De goederen reizen altijd op risico van de Koper. De leveringstermijnen zijn enkel aangeduid bij wijze van inlichting en kunnen niet worden gewaarborgd. Vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding lastens  jiayumobile ( BVBA Lila-Blue). Orders mogen in gedeeltes geleverd worden. Verder geldt eveneens :

 1. Leveringstermijn: hieronder dient te verstaan de termijn waarbinnen de goederen de magazijnen van de  jiayumobile ( BVBA Lila-Blue) dienen te verlaten, dus niet de termijn waarbinnen de goederen de klant bereikt hebben, zal minimum 10 werkdagen in beslag nemen.
 2. Naleveringstermijn:  jiayumobile ( BVBA Lila-Blue) heeft in alle gevallen recht op een naleveringstermijn van 14 dagen, deze termijn van 14 dagen begint te lopen vanaf de dag dat er een sommatie per aangetekend schrijven ten kantore van  jiayumobile ( BVBA Lila-Blue) is ontvangen.
 3. Wij kunnen uw bestelling verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden.
 4. In het geval dat een door u besteld product niet op voorraad zou zijn, verplichten wij ons ertoe u binnen vijftien dagen na het doorgeven van de bestelling hiervan per email op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aan u geleverd kan worden.
 5. Als producten uit een bestelling tijdelijk niet beschikbaar zijn, dan worden de wel beschikbare producten opgestuurd, en ontvangt u de verzendkosten voor de rest van de bestelling cadeau. Ter vervanging stellen wij u voor een product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs op te sturen. Als u dit weigert, gaan wij over tot de terugbetaling van het genoemde product. Als u ervoor kiest het product terug te sturen binnen de voorwaarden zoals genoemd in recht op teruggave - "niet goed, geld terug", zijn de kosten voor het terugsturen voor onze rekening.
 6.  jiayumobile ( BVBA Lila-Blue) doet er alles aan de op de site vermelde levertijden te respecteren. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor een levering die te laat aankomt of een pakket dat verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht.

 

4.

Iedere terugzending is onderworpen aan onze voorafgaande goedkeuring. Zij zullen franco en in goede staat binnen 8 dagen van de levering teruggezonden worden. Om in aanmerking genomen te worden, moet iedere klacht schriftelijk binnen 3 dagen na levering gebeuren, op straf van verval wegens laattijdigheid.

5.

 jiayumobile ( BVBA Lila-Blue) biedt u 5 kalenderdagen de tijd om uw product terug te sturen zonder extra kosten, met uitzondering van de retourkosten. Deze termijn start van zodra u uw pakje heeft ontvangen. Het huidige recht op teruggave voorziet dat enkel producten die opnieuw verkocht kunnen worden door  jiayumobile  BVBA Lila-Blue), kunnen worden teruggezonden (met alle inbegrepen accessoires, handleiding, enz). Onvolledige, beschadigde of vuile producten worden niet teruggenomen. Van zodra u gebruik maakt van uw recht op teruggave, engageert  jiayumobile ( BVBA Lila-Blue) zich om u het totaalbedrag van uw bestelling contant terug te betalen binnen een termijn van maximum 30 dagen.  jiayumobile ( BVBA Lila-Blue) aanvaardt geen "Tevreden of geld terug" retour voor de volgende producten: - Producten die reeds geconfigureerd of gepersonaliseerd zijn (bv geïnstalleerde apps, ingevulde gebruikersinstellingen).Het recht op herroeping kan worden uitgeoefend zonder kosten, met uitzondering van de retourkosten, die ten laste van de klant zijn. Retourzendingen kunnen niet in ontvangst worden genomen in onze magazijnen. Gelieve uw retourproducten te verzenden naar het adres dat wij u opgeven.

6.

Wij raden u ten zeerste aan om uw retourpakje terug te sturen met een volledig ingevulde en gehandtekende retourbon. Deze retourbon kan u per mail opvragen bij info@ jiayumobile.be U verstuurt het retourpakje via de leverancier van uw keuze. Wij raden u ten zeerste aan het pakje per aangetekende zending terug te sturen of met een bewijs van aflevering of om een verzekering bij de leverancier af te sluiten tegen de markwaarde van de producten om u te beschermen tegen financieel verlies in het geval van verlies of schade. Voor de reparatie van bepaalde digitale producten, kan de werkplaats genoodzaakt zijn om de gegevens te wissen op de geheugenkaart of harde schijf van het apparaat. Om het verlies ervan te vermijden, raden we u aan regelmatig een back-up te maken van uw gegevens, en - indien mogelijk - vóór u uw product verzendt naar aftersales. jiayumobile ( BVBA Lila-Blue) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel verlies van de gegevens.

7.

Alle facturen zijn betaalbaar te Oostende, de producten worden pas geleverd wanneer er een voorafbetaling is gebeurd. Bij extra grote bestellingen kan een uitzondering gemaakt worden en die zal  jiayumobile zelf bepalen dan geldt volgende regel .Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een rente geven gelijk aan de wettelijke intrest vermeerderd met 4%, zowel voor als na de dagvaarding. In elk geval van niet-betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor, zonder enige voorafgaande verwittiging het bedrag van de factuur met 15% te verhogen, met een minimum van 75 € en een maximum van 2500 €. De kosten van incasso, met inbegrip van de kosten van rechtskundige bijstand, zijn voor rekening van de Koper. De niet-betaling op zijn vervaldag van een enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen, facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

8.

Wanneer de Koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door  jiayumobile ( BVBA Lila-Blue) zal hiervoor volstaan.

9.

Indien het vertrouwen van jiayumobile ( BVBA Lila-Blue) in de kredietwaardigheid van de Koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Koper en /of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering tegen de Koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt jiayumobile( BVBA Lila-Blue) zich het recht voor van de Koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de Koper weigert hierop in te gaan, behoudt de Koper het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden.

10.

Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

11.

De producten die op de site aangeboden worden, worden beschermd door verschillende commerciële garanties die hieronder in detail worden beschreven. Wanneer de klant zulke commerciële garanties aanvaardt, blijven de wettelijke garanties conform de onderstaande wettelijke voorwaarden geldig voor alle producten, nieuw of tweedehands, die op site verkocht worden door  jiayumobile ( BVBA Lila-Blue). Zoals de geldende wettelijke garantie voorschrijft, engageert  jiayumobile ( BVBA Lila-Blue) zich om uw bestelling te leveren zoals voorgeschreven in het ondertekende verkoopscontract.  jiayumobile ( BVBA Lila-Blue) komt tegemoet aan eventuele conformiteitsgebreken die aanwezig zijn tijdens de levering. Om conform het contract te zijn, moeten de producten:

 1. beantwoorden aan de beschrijving op de site wanneer u ze bestelt; ( exclusief de fotografische beelden van de producten)
 2. voldoen aan het normale gebruik waaraan gelijkaardige producten voldoen of voldoen aan het speciale gebruik dat de klant voorziet en waarvan de klant  jiayumobile ( BVBA Lila-Blue) op de hoogte heeft gebracht en dat formeel door  jiayumobile ( BVBA Lila-Blue) aanvaard werd;
 3. de kwaliteit en de prestaties bieden die een gelijkaardig product biedt en die de verbruiker redelijkerwijs kan verwachten, rekening houdend met de natuur van het product en de kenmerken beschreven op de site.
In de veronderstelling dat een conformiteitsgebrek zich voordoet, zal het defecte product volledig hersteld worden, zonder kosten voor de klant. Wij herinneren u eraan dat ieder conformiteitsgebrek gedekt wordt gedurende 2 jaar, te tellen vanaf de besteldatum. Wij herinneren u eraan dat de wettelijke garantie niet of slechts gedeeltelijk toegepast kan worden in volgende situaties:
 • de herstelling van schade die een externe oorzaak heeft (bijvoorbeeld ongeval, schok, blikseminslag, elektriciteitsfluctuatie, oxydatie, zand...),
 • door schuld van de klant als resultaat van bijvoorbeeld niet-conform gebruik of installatie zoals voorgeschreven door de constructeur,
 • verkeerd of schadelijk gebruik dat de levensduur van het toestel verkort, door het aanpassen of wijzigen van de hardware of software met betrekking tot het besturingssysteem.
 • ieder conformiteitsgebrek waarvan de klant op de hoogte was op het moment van de bestelling.
Commerciële garanties van de constructeur (defecte producten): Bovenop de wettelijke garanties kunnen sommige producten genieten van een constructeursgarantie die verlengd kan worden afhankelijk van het type product en het merk. In het algemeen dekken constructeursgaranties niet:
 • de vervanging van consumables (batterijen, hdmi poorten, usb poorten, AC poorten, sd card poorten, knoppen,...);
 • defecten en schade aan accessoires;
 • abnormaal of niet-conform gebruik van de producten;
 • schade veroorzaakt door de tussenkomst van een niet-erkende hersteller door de constructeur;
 • de herstelling van schade die een externe oorzaak heeft (bijvoorbeeld ongeval, interne of externe schok, blikseminslag, elektriciteitsfluctuatie, oxydatie, zand...).
Wij raden u ten zeerste aan om de bijgeleverde gebruiksaanwijzing aandachtig te te lezen en ook de exacte voorwaarden om te kunnen genieten van de constructeursgarantie zeer zorgvuldig na te gaan. In ieder geval kan  jiayumobile ( BVBA Lila-Blue) niet verantwoordelijk gehouden worden indien de constructeur weigert de garantie toe te passen voor een van de hierboven beschreven redenen. Indien de garantie niet toepasbaar is, zal de herstelling van het product onderhevig zijn aan een prijsopgave van de constructeur. De constructeur kan administratieve kosten aanrekenen wanneer u vraagt om het product terug te sturen zonder herstelling, voorgesteld door de constructeur in zijn prijsopgave. U kan er ook voor kiezen om uw product niet te laten terugsturen zonder extra kosten. U heeft 3 maanden om de aldus opgestelde prijsopgave te accepteren of te weigeren, en de eventuele verschuldigde bedragen te betalen. Na deze termijn beschouwen wij de prijsopgave als zijnde geweigerd en u doet daarmee afstand van het artikel. Er kan dan geen enkele vergoeding meer worden geclaimd. Elk artikel kan niet meer dan twee keer door onze na verkoop dienst aan een klant worden verzonden. Als deze twee verzendingen mislukken (pakket geweigerd, aflevering onmogelijk, etc.) zal het artikel aan de klant ter beschikking worden gesteld bij de Logistieke Dienst van  jiayumobile ( BVBA Lila-Blue), gedurende drie maanden. Na deze termijn zal het artikel worden beschouwd als zijnde achtergelaten. jiayumobile ( BVBA Lila-Blue) heeft dan het volste recht om erover te beschikken. Het artikel kan in dat geval worden vernietigd, zonder dat er nog een vergoeding kan worden geclaimd.

 

12.

 jiayumobile ( BVBA Lila-Blue) is niet verantwoordelijk voor de compabiliteit met en het gebruik van software en hardware van derden.

13.

Onverminderd kopersrisico met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven bij  jiayumobile ( BVBA Lila-Blue) verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

14.

Op alle overeenkomsten is enkel het Belgische recht van toepassing. In geval van betwisting, is het vredegerecht te Oostende, de rechtbanken te Brugge of de rechtbank van de woonplaats van de Koper, naar keuze van  jiayumobile ( BVBA Lila-Blue) alleen bevoegd.